حسین پناهی

ده دقیقه سكوت به احترام دوستان و نیاكانم
غژ و غژ گهواره های كهنه و جرینگ جرینگ زنگوله ها
دوست خوب من
وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد
ما باید مادرانمان را دوست بداریم
وقتی اخم می كنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند
ما باید بدویم دستشان را بگیریم
تا مبادا كه خدای نكرده تب كرده باشند
ماباید پدرانمان را دوست بداریم
برایشان دمپایی مرغوب بخریم
و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند برایشان یك استكان چای بریزیم
پدران
 پدران
 پدرانمان را
ما باید دوست بداریم