عشق غالباً یک نوع عذاب است ، اما محروم بودن از آن مرگ است

بوسه ی عاشقانه